Најшироко распостранет мониторинг на зелена енергија во светот повеќе од 80 години

МОНИТОРИНГ НА ВЕТЕРЕН ПОТЕНЦИЈАЛ

 

 

Изградбата и управувањето со ветерен парк е доста комплексен зафат, сличен на процесот на редење сложувалка со половина парчиња. За да се добие целосна слика и да се опфатат сите детали потребен е соодветен систем за мониторинг на ветерен потенцијал како Lidar.

Поради значајното зголемување на моќноста и големината на ветерниците, тие може да имаат меѓусебно влијание

  • Доверлив систем со кој се намалува деградацијата
  • Scanning lidar нуди мерења во реално време и им помага на корисниците да го оптимизираат дизајнот, изборот на турбините, конструкцијата и сл.

За разлика од вертикалното скенирање Lidar врши мерње на ветрот со 360˚ користејќи повеќе патерни, со опсесзи од 15 km и повеќе. Оваа особина е корисна за копнените како и ветерниците поставени во вода.

  • Scanning lidar нуди целосни 3D анализи на ветрот, покривајќи 3 турбини симултано
  •  Ова ниво на деталност при мерњето значително ја подобрува доверливоста, носењето одлуки,  ги валидира и ги надминува другите мерни системи.

VAISALA Wind Cube

Vaisala ветерната коцка нуди целосно 3D скенирање со типични опсези од 3,6 или 10 km (во зависност од моделот). Системот има голема доверливост, робусност, издржливост. Може да се премести и пренамени за поддршка на различни апликации. Прочитај повеќе...