Најшироко распостранет мониторинг на зелена енергија во светот повеќе од 80 години

ОПРЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА SF6

 

Електричната индустрија го користи SF6 гасот за да ги изолира прекинувачите и другата опрема која се користи во преносот и дистрибуцијата на електрична енергија. За да се обезбеди интегритет на гасот SF6 како изолатор, количината на водена пареа (влага) во гасот SF6 треба да се сведе на минимум. Влагата исто така може да го зголеми формирањето на несакани секундарни производи на распаѓање, што може да доведе до појава лак или откажување на опремата.

Онлајн-мониторингот на SF6 е соодветно приспособен со мулти-параметарскиот предавател на VISALA DPT145. DPT145 е уникатна иновација која не само што врши "онлајн" мерења и на притисокот и температурата. Покрај тоа, инструментот пресметува четири други вредности, вклучувајќи густина на гасот и ppm. DPT145 обезбедува одлична проценка на изолацијата со SF6. И ненадејните и малите истекувања се откриваат со директно нормализирано мерење на притисокот, додека мерењето преку точка на росење го алармира корисникот за проблемите со влага, што може да ги ослабне изолационите својства на SF6 и да предизвика брзо влошување. Интегрирањето на DPT145 во системот за следење базиран на состојба ја минимизира потребата за посети на лице место и помага да се осигури дека нема SF6 не се испушти во атмосферата.

VAISALA DPT145

DPT145 е уникатна иновација која не само што ја следи мониторната мрежа ''онлајн'', туку и притисокот и температурата. Покрај тоа, инструментот пресметува четири други вредности, вклучувајќи густина на гасот и ppm. DPT145 обезбедува одлична проценка на изолацијата со SF6. Прочитај повеќе...